Home‎ > ‎

AanbevelingenNaar een nieuw (Vlaams, Brussels) ITS decreet

Een eerste Vlaams ITS decreet kwam tot stand door de omzetting van de Europese ITS Directieve.

Een nieuw Vlaams ITS decreet, waarin ook de Europese Gedelegeerde Verordeningen worden omgezet, zijn onvermijdelijk. De finaliteit van dit nieuwe decreet is dat alle (Vlaamse) overheden (op gewestelijk en stedelijk niveau) ertoe zullen worden aangezet (en na verloop van tijd ertoe zullen worden verplicht) om ervoor te zorgen dat belangrijke statische en dynamische datasets als open data (in de Europese standaard) worden gepubliceerd, en dit voor:
Een goed voorbeeld van een dergelijk decreet, met dezelfde finaliteit, is het GIPOD decreet, waarmee steden en gemeenten verplicht zullen worden om informatie uit te wisselen over innames van het openbaar domein (zoals wegenwerken).

Noot: vanuit strikt wettelijk oogpunt zijn de Gedelegeerde Verordeningen al bindend en hoeven ze dus niet in nieuwe federale en regionale wetgeving worden omgezet; het is nuttig om dit te doen om meer lokaal momentum te creëren.

Minimale versie van een (stedelijk) ITS actieplan: hoofdstuk in het mobiliteitsplan

Intelligente Transport Systemen (ITS)

ITS staat voor nieuwe dienstverlening die een optimaal gebruik toelaat van de multimodale infrastructuur, vaak gebaseerd op de inzet van data en technologie. Deze dienstverlening betreft bijvoorbeeld informatiediensten, mobiliteitsmanagementdiensten, handhavingsdiensten, diensten ter beheersing van de vraag, en reservatie- en betalingsdiensten. Deze diensten vinden plaats in alle mobiliteitsdomeinen, zoals verkeer, goederenvervoer, openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit, parkeren,  ….

Open data

Om deze publieke en private dienstverlening mogelijk te maken zijn (statische en dynamische) open data essentieel, en dit in alle mobiliteitsdomeinen. De Stad <x> schaart zich daarom achter het principe dat alle data die niet privacy-gevoelig is als open data kan beschouwd worden.

Daarom zal de stad bij het aangaan van nieuwe concessies of onderaannemingen (bijvoorbeeld voor parkeergarages en voor parkeergeleidingssystemen) steeds nagaan of een open data component onderdeel moet zijn van het bestek of de overeenkomst. Hierbij zorgt de stad ervoor dat belangrijke mobiliteitsgegevens gepubliceerd worden als open data, en dat zij hiervan dus de eigenaar blijft.

Standaard open data component in bestekken (bvb in het domein parkeren) 
(bvb exploitatie van parkings, exploitatie van een parkeergeleidingssysteem)

Technisch formaat

Omschrijving: 

Om open data verder te professionaliseren en compatibel te zijn met alle spelers op de markt, wil de Stad <x> de gegevens zo veel mogelijk aanbieden in Europese formaten (zoals het Datex II formaat). Nut: compatibiliteit met grote spelers op de markt in de navigatie, kaart en ITS sector, conformiteit met Europese wetgeving. Op deze manier kunnen de parkeergegevens automatisch ingelezen en ‘begrepen’ worden door systemen die ook gegevens van andere steden en landen inlezen.

Via de proxy van de leverancier en het <open data portaal van de Stad <x>> <het Vlaams open data portaal> worden daarom de volgende statische en dynamische gegevens over de parkeergarages vrijgegeven als open data. 

Statische gegevens (gebundeld in 1 dataset) (voorbeeld, vrij te kiezen door de stad)
Dynamische gegevens (voorbeeld, vrij te kiezen door de stad)

Kwaliteitscontrole

Voorwaarde: het eindresultaat zal gevalideerd worden door een externe partij vooraleer dit als opgeleverd kan worden beschouwd.


De url’s die verwijzen naar de bovenstaande datasets worden opgeleverd voor de leverancier.

Een voorlopige versie van de datasets die vrijgegeven zullen worden, wordt eerst ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Na validatie van de data door een door de stad aangewezen externe partij zullen eventuele opmerkingen nog meegenomen worden door de opdrachtgever vooraleer deze opdracht als opgeleverd kan worden beschouwd.

Addendum bij bestaande beheersovereenkomsten
(voor bestaande concessies)

Operator <x> stelt, als aanvulling van artikel <x> van de beheersovereenkomst, de gegevens van haar parkeergarages op het grondgebied van de Stad <x> ter beschikking met als doel het vrijgeven als open data door de Stad. 
 
De weergave zal volgens het volgende principe opgebouwd zijn:
Wanneer de bezettingsgraad zich tussen de 0% - 80% bevindt, zal de parking als “vrij” aangegeven worden. Wanneer de bezettingsgraad zich tussen de 80% en de 100% bevindt, zal het exacte aantal plaatsen doorgegeven worden.
 
Operator <x> stelt deze gegevens ter beschikking via een digitale interface, waar de Stad <x> toegang toe krijgt. De gegevens worden in het DATEX II formaat aangeleverd, volgens het DATEX parkeerprofiel ontwikkeld door ITS.be, die al geïmplementeerd werden door de Stad <x> voor de garages in haar eigen beheer. In dit geval zal de data van operator <x> beschikbaar gemaakt worden via het open data portaal van de Stad <x> of van het Gewest. Dit heeft als voordelen: er hoeven geen manipulaties te gebeuren door de Stad <x>, de systemen van X worden niet belast omdat het dataportaal de gegevens buffert, en ontwikkelaars van parkeer-apps kunnen deze extra data-feed meenemen in hun applicaties.
Comments