Samenvatting van ITS Directieve


De belangrijkste onderdelen van deze ITS directieve zijn: 
 • Artikel 1 - Onderwerp en toepassingsgebied
  • Deze richtlijn voorziet in de ontwikkeling van specificaties ... alsmede in de ontwikkeling, waar dat passend is, van vereiste normen.   
 • Artikel 2 - Prioritaire gebieden
  • ... worden de volgende prioritaire gebieden voor het ontwikkelen en toepassen van specificaties en normen vastgesteld:
I. Optimaal gebruik van weg-, verkeers- en reisgegevens;
II. Continuïteit van ITS-diensten voor verkeers- en vrachtbeheer;
III. ITS-toepassingen voor verkeersveiligheid en -beveiliging;
IV. koppeling van het voertuig aan de vervoersinfrastructuur.
 • Artikel 3 - Prioritaire acties
  • ... zijn voor de ontwikkeling en de toepassing van specificaties en normen de volgende acties prioritair:
a) verlening van multimodale reisinformatiediensten voor de gehele Unie;
b) verlening van real-timeverkeersinformatiediensten voor de gehele Unie;
c) minimale universele verkeersinformatie ivm veiligheid op de weg die kosteloos is voor de gebruikers;
d) geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall; 
e) verlening van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen; 
f) verlening van reservatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen.
 • Artikel 5 - Ontwikkeling van ITS
  • De lidstaten treffen de nodige maatregelen om erop toe te zien dat de specificaties worden toegepast op de ITS-toepassingen en -diensten...
 • Artikel 6 - Specificaties
  • De Commissie stelt eerst de specificaties vast ... ten behoeve van de prioritaire acties.
 • Artikel 7 -  Gedelegeerde handelingen (zie verder)
  • Voor elke prioritaire actie wordt een afzonderlijke gedelegeerde handeling vastgesteld.
 • Artikel 15 - Comitologie
  • De Commissie wordt bijgestaan door het Europese ITS comité (EIC).
 • Artikel 16 - Europese ITS-adviesgroep
  • De Commissie richt een Europese ITS-adviesgroep op, die haar adviseert...
 • Artikel 17  - Verslaglegging
  • De lidstaten dienen uiterlijk op 27 augustus 2011 bij de Commissie een verslag in over hun nationale activiteiten en projecten met betrekking tot de prioritaire gebieden.
  • De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlijk op 27 augustus 2012 informatie over de voorgenomen nationale ITS-acties tijdens de daaropvolgende periode van vijf jaar
  • Na het eerste verslag, brengen de lidstaten om de drie jaar verslag uit over de voortgang bij de invoering van de in lid 1 bedoelde acties.
Comments